Covid Protocol

Informatie rondom Covid19 in 2024 

(for English, scrol down) 

Tijdens workshopdagen en met name workshopmeerdaagsen en residentiële retraites geldt het volgende Covid-protocol
(Na wederom een groepsbesmetting/uitbraak van Covid tijdens een meerdaagse met voor sommigen vergaande gevolgen, is in oktober 2023 dit protocol geactualiseerd en deze blijft gelden totdat er duidelijk wordt aangegeven dat dit protocol komt te vervallen.)

We vragen je om een zelftest te doen als je voor aanvang van een workshop/residentiële retraite Covid gerelateerde klachten hebt.
Test je positief, dan kan je niet deelnemen.

Mocht je tijdens de workshop/retraite Covid gerelateerde klachten hebben dan doe je een zelftest (fijn als je die zelf meeneemt). 
Test je positief, dan kan je niet langer deelnemen aan de retraite, isoleer je jezelf van andere deelnemers en ga je naar huis. 
Indien je zelf niet kan rijden en/of reizen zorg je er zelf voor dat iemand je kan komen ophalen. 

Bij noodgevallen zal de staf zo goed mogelijk ondersteunen om samen naar oplossingen te kijken en indien mogelijk uitwijkmogelijkheden aan te dragen. Ook kan de staf contact opnemen met degene die is opgegeven bij 'contactpersoon in geval van nood' bij residentiële retraites. 
De deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk. 

De retraite wordt niet afgebroken. 

 

Extra maatregelen die we nemen
* De ruimte zal vooraf en tijdens steeds weer worden schoongemaakt en tijdens de dans zal er goed worden geventileerd. Neem daarom voldoende warme kleding/dekentje mee. 
* Neem je eigen flesje voor water mee en deel deze niet met anderen. 
* Er is voldoende desinfecteergel beschikbaar om handhygiëne toe te passen. 
* Er zijn zelftesten beschikbaar in beperkte hoeveelheid. 

 

Indien je constructieve suggesties hebt naar aanleiding van je deelname aan een activiteit van Embodied Dance of Life mail dan naar monika@embodieddance.nl.
Ik heb inmiddels 25 jaar ervaring met het organiseren en geven van lessen en workshops. Maar met het organiseren van danssessies en workshops tijdens de nasleep van een pandemie heb ik geen ervaring. Opmerkingen, verbeteringen en ideeën van deelnemers zijn daarom van harte welkom. 

 

Information about Covid19 during 2024

The following Covid protocol applies during workshop days, named multi-day workshops and residential retreats
(After another group infection/outbreak of Covid during a multi-day event with partly far-reaching consequences, this protocol was updated in October 2023 and will remain in effect until it is clearly indicated that this protocol will expire.)

We ask you to do a self-test if you have Covid-related complaints before the start of a workshop/residential retreat.
If you test positive, you cannot participate.
If you have Covid-related complaints during the workshop/retreat, you will do a self-test (please take a self-test with you).
If you test positive, you can no longer participate in the retreat, you isolate yourself from other participants and go home.
If you cannot drive and/or travel yourself, you arrange for someone to come pick you up.

In the event of an emergency, the staff will provide the best possible support to look for solutions together and, if possible, provide fallback options. Also staff may contact the intentional “emergency contact” at residential retreats. However, the participant remains responsible at all times.

The retreat will not be interrupted.

Additional measures we take
* The room will be cleaned before and during the dance and there will be good ventilation during the dance. Therefore, bring enough warm clothing/blanket.
* Bring your own water bottle and do not share it with others.
* There is sufficient disinfectant gel available for hand hygiene.
* Self-tests are available in a limited quantity.

If you have constructive suggestions regarding your participation in an Embody Dance of Life activity, please email monika@embodieddance.nl.
We have 25 years of experience in organizing and giving lessons and workshops. But we have no experience with organizing dance sessions and workshops during the aftermath of a pandemic. Comments, improvements and idea from participants are therefore very welcome.